คำถาม : ประเภทของสมุนไพร
  • เราสามารถจำแนกสมุนไพรได้กี่ประเภทคะ ที่พอทราบอยู่ก็คือจะมีส่วนประกอบ รส แล้วก็ประโยชน์ พอดีกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เลยอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : kok_046
  • Date : 30/12/2556 11:14:00
คำตอบ : ประเภทของพืชสมุนไพรสามารถจำแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการจำแนกเช่น
               - จำแนกตามลักษณะการใช้ แบ่งได้ออกเป็น 2 พวกคือ 1.) สมุนไพรสำหรับรับประทาน 2.) สมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก
               - จำแนกสมุนไพรตามฤทธิ์ที่สมุนไพรมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย แบ่งออกได้เป็น 9 หมวด คือ 1.) สมุนไพรที่มีฤทธิ์ ต่อระบบทางเดินอาหาร 2.) สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ 3.) สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อโรคเกี่ยวกับผิวหนัง 4.) สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 5.) สมุนไพรแก้ไข้ 6.) สมุนไพรแก้ไขจับสั่น 7.) สมุนไพรปวด 8.) สมุนไพรแก้อาการอักเสบจากการติดเชื้อ 9.) อื่นๆ
               - จำแนกโดยใช้ส่วนของพืชที่นำมาใช้ทำยา แบ่งได้ดังนี้คือ 1.) สมุนไพรที่ได้จากรากหรือส่วนใต้ดิน 2.) สมุนไพรที่ได้จากเปลือกไม้ 3.) สมุนไพรที่ได้จากเนื้อไม้ 4.) สมุนไพรที่ได้จากใบ 5.) สมุนไพรที่ได้จากดอก 6.) สมุนไพรที่ได้จากผลและเมล็ด
               จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจำแนกประเภทสมุนไพรเท่านั้น หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ อาจมีการจำแนกด้วยวิธีอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปได้อีกค่ะ

เอกสารอ้างอิง : รุ่งรัตน์ เหลืองนทีเทพ. พืชเครื่องเทศและสมุนไพร. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2540.