คำถาม : ตังกุย
  • ตังกุยก่อปัญหายาตีกันกับยาใดได้บ้าง อาการข้างเคียงจากการใช้ตังกุยในระยะสั้น และระยะยาว รบกวนขอแหล่งที่มาข้อมูลด้วยนะคะ
  • จากคุณ : cherry_t31
  • Date : 22/7/2556 12:33:00
คำตอบ : การใช้ตังกุยร่วมกับยา warfarin จะมีผลเสริมฤทธิ์ของยาทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลง เนื่องจากสาร ferulic acid ในตังกุยมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มเกล็ดเลือด (antiplatelet aggregation) เมื่อรับประทานร่วมกันจะทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้าลง โดยมีรายงานในหญิงที่รับประทานตังกุยขนาด 565 มก. วันละ 1–2 ครั้ง ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ร่วมกับการรับประทานยา warfarin 5 มก./วัน มีผลเพิ่ม prothrombin time (ระยะเวลาที่เลือดแข็งตัว) จากปกติขึ้นถึง 2 เท่า และเพิ่มค่าการแข็งตัวของเลือด (INR) ในผู้ป่วย และ ค่าการแข็งตัวของเลือดจะกลับสู่ภาวะปกติ เมื่อหยุดใช้ตังกุยนาน 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีรายงานในหลอดทดลองว่าตังกุยมีผลรบกวนการทำงานของ CYP3A4 และ CYP1A ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใช้ตังกุยร่วมกับยาที่ถูกเมตาบอลิสมด้วยเอนไซม์กลุ่มนี้
               สำหรับรายงานความเป็นพิษยังไม่พบพิษจากการใช้ตังกุย แต่ควรระมัดระวังการใช้ตังกุยในขนาดสูงๆ มีข้อควรระวังคือ อาจทำให้เกิดอาการไวต่อแสง และการใช้ในสตรีตั้งครรภ์อาจจะทำให้แท้งได้

ที่มา :
- ฐาน pharm : Hu Z, Yang X, Ho Pcl, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-82 : Page Ii Rl, Lawrence Jd. Potentiation of warfarin by dong quai. Pharmacotherapy 1999;19(7):870-6
- หนังสือ Herb-Drug Interactions and adverse effects