คำถาม : อยากได้ข้อมูลสรรพคุณของรางจืด
  • ผมอยากทราบสรรพคุณเกี่ยวกับสมุนไพรรางจืดในการขับยาฆ่าแมลงออกจากร่างกายเกษตรกรและงานวิจัยที่เราสามารถนำมาอ้างอิงได้
  • จากคุณ : dee889076
  • Date : 5/8/2554 15:51:00
คำตอบ : สรรพคุณตามตำรายาไทย รางจืดจัดเป็นยารสเย็นใช้ปรุงเป็นยาเขียวลดไข้ถอนพิษผิดสำแดง และพิษอื่นๆ ใช้แก้ร้อนใน กระหายน้ำ รักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง และแก้ผื่นคันจากอาการแพ้ต่างๆ ใช้แก่พิษเบื่อเมา เนื่องจากเห็ดพิษ สารหนู หรือยาฆ่าแมลง โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับยาฆ่าแมลงออกจากร่างกาย พบว่ารางจืดจะถอนพิษได้ดี โดยเฉพาะพิษที่เกิดจากยาฆ่าแมลง ”โฟลิดอล” และพิษออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Cholinergic system โดยการศึกษาในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและตรวจพบระดับสารฆ่าแมลงในร่างกาย จำนวน 49 คน พบว่าเมื่อให้อาสาสมัครรับประทานชารางจืดขนาด 8 ก./วันหรือยาหลอก นาน 21 วัน พบว่าปริมาณยาฆ่าแมลงในเลือดของอาสามัครที่ได้รับรางจืดลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันที่ 7, 14 และ 21 ของการทดลอง(1) และจากการศึกษาของดวงรัตน์และคณะ พบว่าโดยรางจืดมีผลเพิ่มปริมาณ Cholinesterase ในเลือดของเกษตรกรที่ได้รับยาฆ่าแมลง(2)
               สำหรับเอกสารอ้างอิงและรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น สามารถ download เอกสาร “คู่มือสมุนไพรล้างพิษ สำหรับประชาชน” ได้ที่เวบไซต์ของกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือจะมาสืบค้นเอกสารงานวิจัยเพิ่มเติมที่สำนักงานฯ ค่ะ

(1) ปัญญา อิทธิธรรม และคณะ 1999 การใช้สมุนไพรรางจืดขับสารฆ่าแมลงในร่างกายของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
(2).ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์,กำไร กฤตศิลป์,เชิดพงษ์ น้อยภู่, 2545. การใช้สมุนไพรรางจืดเพิ่มปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในซีรั่มของเกษตรกรที่พบพิษสารกำจัดศัตรูพืชในร่างกาย)