คำถาม : ความเป็นพิษของใบย่านาง
  • ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษของใบย่านาง MENISPERMACEAE Tiliacora triandra  (Colebr.) Diels ค่ะ เนื่องจากมีข้อมูลว่าสามารถนำใบสดตำกับน้ำและรับประทานอย่างต่อเนื่องจะสามารถรักษาโรคต่างๆ และมีผู้ป่วยหลายคนทานอยู่ ซึ่งไม่ทราบขนาดและระยะเวลาในการรับประทานที่ทำให้ไม่เกิดความเป็นพิษ จึงขอทราบข้อมูลส่วนนี้ค่ะ
  • จากคุณ : YingYing Angel
  • Date : 11/2/2554 14:29:00
คำตอบ : ย่านาง (Tiliacora triandra  (Colebr.) Diels) ยังไม่พบรายงานการศึกษาความเป็นพิษ ของย่านางทางคลินิก มีแต่การทดลองในสัตว์ทดลองซึ่งพบว่า เมื่อป้อนและฉีดสารสกัด 50% เอทานอลจากใบแห้งเข้าใต้ผิวหนังหนูเม้าส์ ขนาด 10 ก./กก. ไม่พบความเป็นพิษ การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากทั้งต้นในหนูแรท พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดขนาด 5 ก./กก. ไม่พบพิษ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ทำให้หนูตาย และไม่มีผลต่ออวัยวะภายใน สำหรับการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรัง โดยป้อนสารสกัดขนาด 300, 600 และ 1,200 มก./กก. นาน 90 วัน ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกัน ข้อมูลส่วนใหญ่จากการทดลองในสัตว์ทดลอง แสดงว่าย่านางค่อนข้างปลอดภัย แต่มีบางรายงานที่พบความเป็นพิษ เช่นการป้อนรากย่านาง ขนาด 2.5 ก./กก. ครั้งเดียวแก่หนูเม้าส์ทำให้หนูตายร้อยละ 80 อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในคนจึงไม่ทราบขนาดและระยะเวลาในการใช้ที่เหมาะสม หากต้องการใช้จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและใช้อย่างระมัดระวัง
               สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก จุลสารของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเล่มที่ 28/2 ซึ่งออกจำหน่ายประมาณปลายเดือน มกราคม 2554 ค่ะ