คำถาม : ระดับโปแตสเซี่ยมในเลือด
  • ถ้าระดับโปแตสเซี่ยมในเลือดมากหรือน้อยเกินไปจะมีผลอย่างไร
  • จากคุณ : happies2553
  • Date : 8/10/2553 13:43:00
คำตอบ : ภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ำ (hypokalemia) คือ มีระดับโปแตสเซียมในร่างกายต่ำกว่า 3.5 mmol/l อาการที่พบคือ อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่มีแรงและท้องอืด ซึ่งเป็นภาวะขาดโปแตสเซียมเล็กน้อยหรือปานกลาง ถ้าขาดโปแตสเซียมมาก จะเกิดอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงถึงอัมพาต ถ้าอัมพาตที่กล้ามเนื้อหายใจจะทำให้หยุดการหายใจ, คลื่นหัวใจผิดปกติ
               ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) พบว่ามีระดับโปแตสเซียมในร่างกายสูงกว่า 5.5 mmol/l อาการที่พบคือ กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาต ในกรณีที่โปแตสเซียมในเลือดมีค่ามากกว่า 6 mmol/l จะพบการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าที่หัวใจ (tall peak T wave ) ถ้าสูงมากกว่า 7.5 - 8 mmol/l เป็นภาวะที่มีอันตรายมากหัวใจเต้นเร็วไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ จนทำให้หัวใจหยุดเต้นและตายได้