คำถาม : สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
  • อยากทราบว่า มีสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานกี่รายการ และประกาศเมื่อไหร่ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : 9supatra
  • Date : 8/10/2553 13:38:00
คำตอบ : การคัดเลือกยาสมุนไพรจำนวน 62 ชนิด และประกาศให้เป็นสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้มีการประชุมคัดเลือกครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2537 และใช้มาถึงปัจจุบัน โดยจำแนกสมุนไพรตามกลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร กลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยระบบทางเดินปัสสาวะ กลุ่มโรคผิวหนัง และกลุ่มโรคและการเจ็บป่วยอื่นๆ