คำถาม : ทำอย่างไรเมื่อสมุนไพรชื่อเหมือน/คล้ายกัน
  • เรียนท่านผู้เชี่ยวชาญ
    ขอเรียนถามค่ะ ว่าหากสมุนไพรที่ใช้มีชื่อเรียกที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน ซึ่งอยู่ในรูปบดผงแล้ว หาซื้อแต่ละร้านก็เรียกไม่เหมือนกัน เราจะทำการทดสอบอย่างไรค่ะ เพื่อให้ตรงกับงานที่ใช้
    ด้วยความนับถือ

  • จากคุณ : thidaratkha
  • Date : 18/6/2553 16:27:00
คำตอบ : การทดสอบสมุนไพรในรูปผงบด สามารถตรวจสอบได้ในห้องปฏิบัติการ โดยดูลักษณะของเนื้อจากผงของสมุนไพรภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบกับลักษณะของสมุนไพรที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรนั้นๆ ตามหนังสือ Thai herbal pharmacopoeia นอกจากนี้พืชบางชนิดยังสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้ด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบชั้นบาง (Thin layer chromatography,TLC) ซึ่งจะเปรียบเทียบแถบ chromatogram กับมาตรฐาน สามารถดูข้อมูลได้จากหนังสือ ทีแอลซี: วิธีอย่างง่ายในการวิเคระห์คุณภาพเครื่องยาไทย และหนังสือ คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือสามารถมาสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรในวันและเวลาราชการ