คำถาม : หัวดองดึง
  • ปริมาณสารโคลชิซินในหัวดองดึง
  • จากคุณ : h2o.sovereign.sfx
  • Date : 12/3/2553 12:38:00
คำตอบ : ตามรายงานการวิจัยปริมาณสารโคลชิซิน (Colchicine) ในหัวดองดึงพบในปริมาณ 0.02-0.358% ค่ะ