คำถาม : มะแข่วนและเนียมหูเสือ
  • อยากทราบ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมะแขว่นแลเนียมหูเสือ ข้อควรระวังในการใช้ พิษ ขนาดการใช้ ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหย
  • จากคุณ : atom_da
  • Date : 8/1/2553 15:03:00
คำตอบ : มะแขว่น>  น้ำมันหอมระเหยสกัดจากเมล็ด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบของหนูทดลองที่เกิดจากพิษของสาร formalin และ Carragenin และเมื่อทดลองกับคนสามารถระงับการอักเสบบนผิวหนังได้เมื่อทาด้วยน้ำมัน น้ำมันยังมีฤทธิ์ในการทำให้กระจกตาของหนูทดลองชาเมื่อใช้ในความเข้มข้น 0.25% แต่ไม่ได้ทำให้ผิวของกระจกตาชาไปด้วย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทำให้ความดันโลหิตลดลงเมื่อทดลองกับแมวและสุนัข น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากผลมีฤทธิ์ในการขับพยาธิลำไส้ชนิด Taenia solium, Ascaridia galli และ Pheretima postuma ฤทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ได้แก่ ต้านอหิวาตกโรคในกระต่าย ต้านฮิสตามีน และคลายกล้ามเนื้อเรียบ ยังไม่มีรายงานวิจัยความเป็นพิษของมะแขว่นค่ะ
               เนียมหูเสือ  น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด ทั้งประเภท gram-positive และ gram-nagative และน้ำยาที่สกัดจากเนียมหูเสือสามารถยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบ ยั้บยั้งเชื้อราและยีสต์ ยับยั้งเอนไซม์ protease ที่เกิดจากเชื้อ HIV ส่วนในการทดสอบความเป็นพิษ พบว่าน้ำยาสกัดจากจากพืชทั้งต้นโดยใช้เอทานอล 50% เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักรในอัตราสูงกว่า 1 มก. ทำให้หนูตาย 50% แสดงว่ามีความเป็นพิษมาก