คำถาม : แคปซูลลูกยอ
  • อยากทราบว่าทานแคปซูลลูกยอของอภัยภูเบศติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยทานครั้งละ 2 เม็ดหลังอาหาร3 เวลาจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างค่ะ
  • จากคุณ : champ
  • Date : 26/6/2552 13:36:00
คำตอบ : จากการค้นข้อมูลไม่พบรายงานการวิจัยที่ศึกษาผลเสีย หรือผลข้างเคียงของการใช้สมุนไพรลูกยอในคนค่ะ การทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง เมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอทานอล 50% จากผล หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนูถีบจักรขนาด 10 ก/กก. ไม่พบความเป็นพิษ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บสำนักงาน ในส่วนของฐานข้อมูลสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ค่ะ