คำถาม : ผลหม่อน
  • ผลของต้นหม่อนทานมากๆจะมีผลเสียไหมค่ะ เห็นใบหม่อนถ้าทำเป็นชาดื่มมากๆจะเป็นพิษ ขอบคุณค่ะ
  • จากคุณ : patcha
  • Date : 31/10/2551 11:34:00
คำตอบ : จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบรายงานวิจัยการศึกษาความเป็นพิษของการรับประทานผลหม่อนค่ะ แต่พบรายงานการวิจัยศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน จากใบหม่อนในสัตว์ทดลอง 2 สายพันธุ์ คือหนูถีบจักรและหนูขาว โดยให้หนูทั้งสองสายพันธุ์กินสารสกัดจากใบหม่อนในขนาดที่มากกว่า 5 กรัมต่อน้ำหนักตัว (กก.) ไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายในระหว่างการทดลองแต่พบอาการผิดปกติคือ การหายใจช้าลง ซึม และไม่เคลื่อนไหว แต่อาการดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ภายใน 30 นาที นอกจากนี้ยังพบรายงานการวิจัยศึกษาความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรังในหนูขาว โดยให้หนูขาวกินสารสกัดใบหม่อนขนาด 1, 2 และ 3 กรัมต่อ น้ำหนักตัว (กก.) ต่อวันเป็นเวลา 60 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและส่วนประกอบในเลือดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม มีเพียงในขนาดยา 3 กรัมต่อน้ำหนักตัว (กก.) ต่อวัน เพื่อให้หนูเพศเมีย ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และผลทางพยาธิวิทยา ไม่พบความผิดปกติใดๆ ในทุกอวัยวะที่ทำการศึกษา
                อย่างไรก็ตามสารในผลและใบหม่อน ไม่เหมือนกันจะใช้ผลการศึกษาของใบหม่อนมาสรุปเป็นผลของผลหม่อนไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าการศึกษาในส่วนหนึ่งพบความเป็นพิษ ต้องระวังในส่วนอื่นของสมุนไพรต้นเดียวกันด้วยเพราะอาจเกิดความเป็นพิษในลักษณะเดียวกันขึ้นได้