คำถาม : ดีปลี
  • ไม่ทราบว่าองค์ประกอบทางเคมีของสารประกอบบางชนิดในดีปลี เช่น Piperine เป็นต้น มีอะไรอีกบ้าง มีสูตรโมเลกุลอย่างไร ทำหน้าที่อะไรในพืช และพบที่ส่วนไหนของพืช ขอบคุณครับ
  • จากคุณ : citzboy
  • Date : 22/8/2551 14:09:00
คำตอบ : สารเคมีที่พบในดีปลี เช่น Piperine (C17H19NO3), Guineensine (C24H33NO3), Pipernonaline (C21H27NO3), Pellitorine (C14H25NO), Piperlongumine (C17H19NO5), Propanoic acid, (C3H6O2), Sesamin (C20H18O6) เป็นต้น พบได้มากในส่วนของผลและราก โดยสารดังกล่าวเหล่านี้มีรายงานการวิจัยว่าสามารถไล่แมลง และฆ่าเชื้อก่อโรคต่อทั้งพืชและคนได้ ส่วนสารเคมีในส่วนอื่นๆ ไม่ค่อยมีรายงานค่ะ เนื่องจากส่วนที่นำมาใช้ในทางยาส่วนมากคือผลดีปลี คุณสามารถมาค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานข้อมูลฯ ค่ะ