Sulfadimethoxine*, Sulphadimethoxine, Sulfadimethoxin, Sulfadimethoxydiazine, Sulfadimetoxin, Dimethoxysulfadiazine 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
เทียนกิ่ง*
Lawsonia inermis  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา ปานกลางควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์