Crizotinib 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ขิง*
Zingiber officinale  Roscoe
เพิ่มระดับยาในเลือด
เกิดภาวะตับอักเสบอย่างรุนแรง
มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจทำให้ตับอักเสบได้