Simvastatin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
กระเจี๊ยบแดง*
Hibiscus sabdariffa  L.
ลดระดับของยาในเลือด ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
กระเทียม*
Allium sativum  L.
ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์และระดับยาในเลือด--
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
ลดระดับยาในเลือด ปานกลางควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์