Digoxin 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ชะเอมเทศ*
Glycyrrhiza glabra  L.
เพิ่มระดับยาในเลือดมากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
เพิ่มระดับยาในเลือดมากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มะขามแขก*
Senna alexandrina  Mill.
เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความเป็นพิษของยา 1.6 เท่ามากหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน, ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่รักษาด้วยยา digoxin เพราะอาจทำให้เกิดความเป็นพิษมากขึ้น