Clopidogrel 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
ขมิ้น*
Curcuma longa  L.
เพิ่มระดับของยาในเลือด แต่ไม่ส่งผลต่ออัตราการแข็งตัวของเลือดมากให้ใช้ได้อย่างระมัดระวังหากมีความผิดปกติหรือการรักษาไม่ได้ผลควรหยุดใช้สมุนไพรร่วมกับยา
คำฝอย*
Carthamus tinctorius  L.
เพิ่มฤทธิ์ยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรและยานี้ร่วมกัน
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
เพิ่มฤทธิ์ยา/ไม่มีผลต่อยา (ผลของการเกิดอันตรกิริยายังมีความขัดแย้งกัน)มากควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
มะขามป้อม*
Phyllanthus emblica  L.
เพิ่มฤทธิ์ของยา มากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
ระมัดระวังในการใช้ร่วมกัน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น