โสม* Panax ginseng  C.A. Mey.

ชื่อยาMidazolam*
Versed
Dormicum
กลุ่มยายาต้านอาการวิตกกังวล*
Antianxiety
Anxiolytic
สารสำคัญของสมุนไพรginsenoside
ผลของการเกิดอันตรกิริยารับประทานแคปซูลสารสกัดโสมร่วมกับยา midazolam มีผลลดระดับยาในเลือด (clinical study), รับประทานสารสกัดโสมแดงหมักเข้มข้นร่วมกับยา midazolam ไม่มีผลต่อค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา (clinical study)
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *การทานแคปซูลสารสกัดโสมมีผลเพิ่มการกำจัดของยาออกจากร่างกาย ขณะที่การทานสารสกัดโสมแดงหมักเข้มข้น ไม่มีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้แต่ไม่บ่อย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง32, 34