แปะก๊วย* Ginkgo biloba  L.

ชื่อยาParacetamol*
Acetaminophen
APAP
N-acetyl-p-aminophenol
กลุ่มยายาบรรเทาปวด*
Analgesic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มความเป็นพิษจากการใช้ยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *แปะก๊วยเหนี่ยวนำ CYP3A2 เพิ่มเมแทบอลิสมของยา ทำให้เกิดผลข้างเคียงจากเมแทบอไลท์ของยาเพิ่มขึ้น
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(67)