เถาวัลย์เปรียง* Derris scandens  (Roxb.) Benth.

ชื่อยาParacetamol*
Acetaminophen
APAP
N-acetyl-p-aminophenol
กลุ่มยายาบรรเทาปวด*
Analgesic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เสริมฤทธิ์ลดปวด ลดค่า ED50 ของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรระมัดระวังการใช้ร่วมกัน หรือใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์
เอกสารอ้างอิง(6)