แปะก๊วย* Ginkgo biloba  L.

ชื่อยาAlprazolam
กลุ่มยายาต้านอาการวิตกกังวล*
Antianxiety
Anxiolytic
สารสำคัญของสมุนไพร-
ผลของการเกิดอันตรกิริยาลดฤทธิ์ยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *ลดระดับยาในเลือด
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
B (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
อาจเกิดได้ในผู้ป่วยบางราย
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
มาก (รายละเอียด)
ข้อแนะนำไม่ควรใช้แปะก๊วยร่วมกับยานี้
เอกสารอ้างอิง(13)