ฝิ่น*

สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Papaver  somniferum  L.
 วงศ์ :
PAPAVERACEAE
 ชื่อพ้อง :
 ชื่อไทย :
ฝิ่น*
 ชื่ออังกฤษ :
OPIUM, OPIUM POPPY, POPPY
 ออกฤทธิ์ :
พิษต่อระบบประสาท
 ส่วนที่เป็นพิษ :
น้ำยางจากทุกส่วน/ผล
 สารพิษ :
morphine และอนุพันธ์
 อาการ :
ทำให้มีอาการเชื่องช้า ซึมเซา ถ้าเป็นในขั้นกดประสาทอย่างร้ายแรงจะมีอาการหมดสติ (coma) ตับถูกทำลาย ปากคอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก การหายใจถูกกด ชีพจรเต้นช้าลงและหมดสติ ถ้าในเด็กจะชักและตายโดยหยุดหายใจ
 วิธีการรักษา :
ต้องได้รับการบำบัดรักษาในคลีนิคยาเสพย์ติด
(ภาพสมุนไพรส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ภาควิชาเภสัชพฤษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)