Home page นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ที่ส่งเสริมในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคเบื้องต้น   และเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสมุนไพรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้  เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิด ทั้งสรรพคุณ วิธีใช้ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พร้อมเอกสารอ้างอิง
Next
[ หน้าต่อไป ]