การให้บริการของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

เวลาทำการ 8.00 น. – 16.00 น.

อัตราค่าบริการ

ฐานข้อมูล PHARM (ราคาต่อข้อมูลของพืช 1 ต้น)

ราชการในคณะเภสัชฯ   25 บาท/10 แผ่นแรก หรือ 25 บาท/ 10 articles แรก

ราชการใน ม. มหิดล     30 บาท/10 แผ่นแรก หรือ 30 บาท/ 10 articles แรก

ราชการทั่วไป             50 บาท/10 แผ่นแรก หรือ 50 บาท/ 10 articles แรก

เอกชน                     100 บาท/10 แผ่นแรก หรือ 50 บาท/ 10 articles แรก

หากข้อมูลเกิน 10 แผ่น หรือเกิน 10 articles คิดราคาเพิ่ม 2 บาท/1 แผ่น หรือ 2 บาท/1 article

ฐานข้อมูล NAPRALERT (ราคาต่อข้อมูลของพืช 1 ต้น)

ราชการในคณะเภสัชฯ   50 บาท/ 50,000 bytes แรก

ราชการใน ม. มหิดล     75 บาท/ 50,000 bytes แรก

ราชการทั่วไป             100 บาท/ 50,000 bytes แรก

เอกชน                     200 บาท/ 50,000 bytes แรก

หากข้อมูลเกิน 50,000 bytes, 50,000 bytes ต่อไป คิดราคา 10 บาท/10,000 bytes หากข้อมูลเกิน 100,000 bytes ข้อมูลที่เกินมา คิดราคา 5 บาท/10,000 bytes (ข้อมูล update ถีงปี ค.ศ. 2000)

ค่าถ่ายเอกสาร

ราชการในคณะเภสัชฯ   1.50 บาท/แผ่น

ราชการใน ม. มหิดล     2.00 บาท/แผ่น

ราชการทั่วไป             2.00 บาท/แผ่น

เอกชน                     3.00 บาท/แผ่น

** หมายเหตุ **

-          การขอข้อมูลจากฐานข้อมูล PHARM และฐานข้อมูล NAPRALERT ท่านผู้รับบริการสามารถนำ Handy drive หรือแผ่น CD มา save ข้อมูลได้ แต่หากท่านไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว ทางสำนักงานฯ มีบริการแผ่น CD โดยราคาของแผ่นจะขึ้นกับราคาที่จัดซื้อในขณะนั้น

-          กรณีขอข้อมูลจาก NAPRALERT หากขอแล้วไม่มีข้อมูล ทางผู้รับบริการต้องเสียค่าบริการ 50 บาท/ต้น

-          ทางสำนักงานมีบริการจัดส่งข้อมูลให้ทางไปรษณีย์ และจัดเก็บเงินเป็นธนาณัติ โดยผู้รับบริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอง

-          ฐานข้อมูล PHARM หากผู้รับบริการต้องการดูเพียงรายละเอียดของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด จะไม่เสียค่าบริการ

 

*****************************************************************