ที่ปรึกษา

                1.   นพ. สมบัติ แทนประเสริฐสุข

ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

            2.   นพ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ

หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

            3.   ศ.ดร. สมพล ประคองพันธ์

                 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้วิจัย

1.  .ดร. นันทวัน บุณยะประภัศร

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ

2.  นางสาววิภา ภาวนาภรณ์

     สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย

3.  นางสาวศันสนีย์ สมิตะเกษตริน                                                   

     สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย

4.  นางสาวกฤตยา โยธาประเสริฐ                                                    

     สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย

5.  นางภมรา เพิ่มพรสกุล                                                               

     สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย

6.  รศ.ดร. บุษบา จินดาวิจักษ์                                                         

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

ผู้วิจัย

7.  รศ.ดร. สุวรรณ ธีระวรพันธ์                                                         

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

8.  ผศ.ดร. สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล                                                     

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     

ผู้วิจัย

9.  ผศ.ดร. ปรีชา มนทกานติกุล                                                       

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

ผู้วิจัย

10. อาจารย์เล็ก รุ่งเรืองยิ่งยศ

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      

ผู้วิจัย

11. ดร. อังคณา หิรัญสาลี                                                              

     สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย

12. นางพนิดา ใหญ่ธรรมสาร

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

13. นางศิริพร เหลียงกอบกิจ

    สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

14. นางสาวรัชนี จันทร์เกษ

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

15. นางสาวอรัญญา ศรีบุศราคัม

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

16. นางสาวเสาวนิตย์ ดาวรัตนชัย

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

17. นางสาววราศิรินทร์ สอนเล็ก

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย

18. นายมงคล แก้วเทพ

     สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้วิจัย