ทองพันชั่ง* Rhinacanthus nasutus  (L.) Kurz

ชื่อยาDoxorubicin*
Adrimycin
ADR
Adria
กลุ่มยายาต้านมะเร็ง*
Anticancer
Antitumor
Chemotherapy
สารสำคัญของสมุนไพรสาร rhinacanthin-C
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มความเป็นพิษต่อเซลล์ของยาและทำให้มีการสะสมยาในเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีเพียงการศึกษาในหลอดทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
น้อย (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง(4)