รางจืด* Thunbergia laurifolia  Lindl.

ข้อบ่งใช้ :

ถอนพิษเบื่อเมา


ยังไม่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาของรางจืดกับยาแผนปัจจุบัน

มีเพียงรายงานการศึกษาวิจัยผลของกระบวนการเมแทบอลิซึมของยาและโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยา

รายละเอียด