Haloperidol 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
แปะก๊วย*
Ginkgo biloba  L.
เพิ่มฤทธิ์ยาน้อยควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์ อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของยา