คำถาม : การเก็บวัตถุดิบสมุนไพร
  • อยากทราบอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการกักเก็บวัตถุดิบสมุนไพรว่าต้องมีความชื้นและอุณหภูมิความชื้นเท่าใดถึงจะเหมาะสมกับการจัดเก็บคะ
  • จากคุณ : นวลแข
  • Date : 20/9/2562 16:43:00
คำตอบ : การเก็บรักษาสมุนไพรแต่ละส่วนมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไม่เท่ากัน ไม่มีหลักการระบุระยะเวลาที่ตายตัวขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ชนิดของพืช ส่วนของพืช และการทำสมุนไพรให้แห้ง ที่ต้องเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไปมักใช้อุณหภูมิไม่เกิน 50-60 องศาเซลเซียล และต้องมั่นใจว่าสมุนไพรนั้นแห้งดีแล้ว ก่อนนำไปเก็บรักษา ซึ่งการเก็บรักษาสมุนไพร โดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
1. สมุนไพรที่เก็บรักษาจะต้องแห้งสนิท เพื่อป้องกันการขึ้นราและการเปลี่ยนสี ลักษณะเกิดภาวะออกซิไดซ์ (oxidized) ส่วนที่ขึ้นราง่ายต้องหมั่นเอาออกตากแดดเป็นประจำ
2. สถานที่เก็บรักษาจะต้องแห้ง เย็น อากาศถ่ายเทสะดวก
3. สถานที่แยกเก็บเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปะปน
4. มีการป้องกันหนอน หนู และแมลงต่างๆ ที่อาจะมาทำลายตัวสมุนไพรแห้งให้เสียหายได้
ทั้งนี้ควรหมั่นสังเกตลักษณะของสมุนไพรเป็นระยะๆ หากมีเชื้อราปนเปื้อน มีหนอน เปลี่ยนสี กลิ่น หรือลักษณะ แสดงว่ายาสมุนไพรนั้นเสื่อมสภาพไม่ควรนำมาใช้