คำถาม : สารสกัดหัวหอมแดงลดสิว
  • สามารถลดสิว ลดการอักเสบ ลดสิวหนองได้หรือป่าวคะ
  • จากคุณ : เดฟ
  • Date : 16/8/2562 18:46:00
คำตอบ : จากการสืบค้นงานวิจัยยังไม่พบงานวิจยของหอมแดงเกี่ยวกับการลดสิว และลดสิวหนอง แต่มีรายงานสารสกัดจากน้ำคั้นหอมแดง (Allium ascalonicum L.) ที่ทำให้แห้งโดยใช้ความเย็น Freeze dryer มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคบนผิวหนังคือ Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis โดยมีค่า MIC เท่ากันคือ เท่ากับ 30 มก./มล. พบว่า และสารสกัดหอมแดงที่ทำให้แห้งโดยอาศัยความร้อนช่วย ด้วย rotary evaporator มีฤทธิ์ต้านเชื้อ S. aureus และ S. epidermidis ด้วยค่า MIC เท่ากันคือ 375 มก./มล. จากการทดลองสรุปได้ว่าน้ำคั้นแห้งโดยการใช้ความเย็น มีลักษณะสี และฤทธิ์ในการต้านจุลชีพได้ดีกว่าการใช้ความร้อน แต่มีต้นทุนสูงกว่า นอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ลดการอักเสบในเซลล์ ผลการศึกษาพบว่าส่วนของสารสกัดหอมแดงด้วยเอทานอลที่ความเข้มข้น 62.5, 125 และ 250 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้แก่ iNOS, TNF-α, IL-1β, IL-6 และ COX-1 แสดงว่าสารสกัดหอมแดงมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและต้านการอักเสบซึ่งอาจมีผลช่วยต้านสิวบางชนิดได้

เอกสารอ้างอิง :
1. https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/service-research-special-abstract.php?num=19&year=2553
2. https://www.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/article/view/86832