คำถาม : มะระกับลูกน้ำยุง
  • สารอะไรในมะระขี้นกที่สามารถกำจัดลูกน้ำได้
  • จากคุณ : Pronpi
  • Date : 22/7/2562 11:29:00
คำตอบ : มีรายงานการวิจัยระบุว่า สารในกลุ่ม glycoproteins ขนาดประมาณ 30 kDa ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของนะระขี้นก มีความเป็นพิษต่อลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) ค่ะ

เอกสารอ้างอิง : Prapaitrakul S , Thongpraditchote S ,Wongkrajang Y, Pongpan A , Leelamanit W. Biochemical properties and toxicity of proteins from Momordica species cultivated in Thailand. Proceedings of the fifth joint seminar natural medicines: NRCT - JSPS, Thailand, 15-17 Nov 2000,152.