คำถาม : ข้อควรระวังการรับประทานเสาวรส
  • ขอทราบรายละเอียดในหัวข้อควรระวังการรับประทานเสาวรสค่ะ
  • จากคุณ : aree
  • Date : 27/9/2561 15:20:00
คำตอบ : เสาวรส (Passion fruit) หรือ กะทกรกฝรั่ง ที่ปลูกกันทั่วไปมี 2 ชนิด คือ ชนิดผลสีเหลือง (Passiflora edulis Flavicarpa) และชนิดผลสีมวง (Passiflora edulis Sims) มีรสชาติเปรี้ยวและกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อเสาวรสทั้งสองชนิดอุดมไปดวยสารสําคัญรวมทั้งวิตามินตางๆ นิยมนํามาแปรรูปเปนน้ําผลไมและมีการศึกษาในผูสูงอายุทั้งเพศหญิงและชายที่สุขภาพดี ใหดื่มน้ำเสาวรสทั้งชนิดเปลือกสีมวงและสีเหลือง วันละ 1 แกว ปริมาณประมาณ 125 มล. ติดตอกัน 4 สัปดาห ผลการศึกษาโดยรวมพบวาเสาวรสทั้ง 2 ชนิด มีผลชวยเพิ่มการทํางานของเอนไซมตานอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ยับยั้งไซโตไคน (cytokine) ที่กระตุนใหมีการอักเสบ
อยางไรก็ตามไมควรดื่มน้ำเสาวรสที่มีสวนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูงเกินไป เพราะอาจกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพได และไม่ควรดื่มน้ำเสารสติดต่อกันนานๆ ควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นๆ เพื่อจะได่ไม่มีการสะสมของสารต่างๆ ในร่างกาย