คำถาม : อังกาบหนู
  • ต้นอังกาบหนู มีสรรพคุณรักษามะเร็งจริงไหมครับ
  • จากคุณ : สมถวิล
  • Date : 14/9/2561 16:14:00
คำตอบ : จากที่สืบค้นงานวิจัย ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษามะเร็ง มีงานวิจัยว่าสามารถต้านเชื้อแคที่เรีย เชื้อรา บางชนิดได้ แต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลอง ค่ะ