คำถาม : การสกัดสารจากใบสดกับใบแห้ง
  • ถ้าเราต้องการสกัดสารจากใบสดกับใบแห้ง เราควรเลือกใช้ตัวทำละลายใดในการสกัด
  • จากคุณ : Dusi
  • Date : 10/8/2561 16:00:00
คำตอบ : การเลือกใช้ตัวทำละลายในการสกัดสารขึ้นอยู่สมบัติของสารสำคัญที่เราต้องการ ตามหลัก like dissolves like ค่ะ เพราะโดยปกติแล้วการที่ตัวถูกละลายจะละลายในตัวทำละลายหนึ่งๆ ได้นั้น สารทั้งสองชนิดจะต้องมีสมบัติเหมือนกัน นั่นคือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เอทานอลจะละลายในน้ำ แต่ไม่ละลายในเฮกเซน ในทางตรงข้าม ตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว แต่จะไม่ละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์จะละลายในเบนซีน แต่ไม่ละลายในน้ำ แต่ถ้าในกรณีที่สารหนึ่งมีขั้วน้อยกว่าอีกสารตัวหนึ่ง ความสามารถในการละลายก็ลดลง หรืออาจจะกล่าวอีกนัยคือละลายได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติของสารแต่ละชนิดสามารถหาอ่านได้จากหนังสือเคมีทั่วไปค่ะ