venlafaxine 

อันตรกิริยา :

ชื่อพืชผลของการเกิดอันตรกิริยาความรุนแรงของ
การเกิดอันตรกิริยา
ข้อแนะนำ
บัวบก*
Centella asiatica  (L.) Urb.
เพิ่มระดับของยาในเลือด เพิ่มพิษของยามากควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์