พริกไทย* Piper nigrum  L.

ชื่อยาCefotaxime
กลุ่มยายาต้านแบคทีเรีย*
Antibacterial
สารสำคัญของสมุนไพรพิเพอรีน
ผลของการเกิดอันตรกิริยาเพิ่มฤทธิ์ของยา เพิ่มความเป็นพิษของยา
กลไกการเกิดอันตรกิริยา *เพิ่มค่าชีวประสิทธิผลของยา เพิ่มระดับของยาในเลือด (เพิ่มค่า Cmax, AUC และ t1/2)
ลดค่า LD50 ของยา
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งข้อมูล
D (รายละเอียด)
โอกาสหรือความเสี่ยง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ตามทฤษฎีอาจเกิดได้ เนื่องจากมีรายงานการทดลองเฉพาะในสัตว์ทดลอง
ความรุนแรง
ของการเกิดอันตรกิริยา
ปานกลาง (รายละเอียด)
ข้อแนะนำควรใช้ภายใต้คำแนะนำหรือการดูแลของแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
เอกสารอ้างอิง19