ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด

จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบวมที่อุ้งเท้าหลังด้วย formalin และให้สารสกัดใบของต้นลูกซัด (Trigonella foenum - graecum Linn. ) เปรียบเทียบกับ sodium salicylate ( SS ) พบว่าสารสกัด 1000 mg/kg ได้ผลเทียบเท่ากับ SS 300 mg/kg และสารสกัดในขนาด 2000 mg/kg จะออกฤทธิ์ได้แรงกว่า เมื่อทดลองในระยะยาว ( chronic administration ) พบว่าสารสกัดลูกซัดจะให้ผลดีกว่า SS เมื่อทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นไข้ด้วย 20%(w/v) brewer yeast พบว่าสารสกัดลูกซัด ( 1000 mg/kg ) สามารถลดไข้ได้อย่างมีนัยสำคัญภายใน 1 และ 2 ชั่วโมง ซึ่งผลดังกล่าวอาจเกิดจากสารอัลคาลอยด์ที่พบ

J Ethnopharmacol 2001 ; 75 : 283-6