ฤทธิ์ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นในการปกป้องตับและไตของหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะการอุดตันของท่อน้ำดี

การศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการทำลายดีเอ็นเอของสารเคอร์คูมิน (curcumin) จากขมิ้น ในหนูแรทที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตัน (cholestasis) โดยแบ่งหนูแรทออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มผ่าตัดหลอก (sham group) โดยทำการผ่าตรงกลางช่องท้องแล้วเย็บปิด กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ถูกชักนำให้ท่อน้ำดีอุดตันโดยการผูดมัดท่อน้ำดี (bile duct ligation, BDL group) ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะได้รับน้ำมันข้าวโพด 2.5 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 3 (BDL+curcumin group) เป็นกลุ่มที่ถูกชักนำให้ท่อน้ำดีอุดตันและได้รับสารเคอร์คูมิน 50 มก./กก./วัน ทำการทดสอบเป็นเวลา 14 วัน ผลการทดสอบพบว่าสารเคอร์คูมินมีผลทำให้การทำลายเซลล์ตับลดลงและจากการทดสอบการทำลายดีเอ็นเอด้วยเทคนิค alkaline comet assay พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารเคอร์คูมินมีการทำลายดีเอ็นเอต่ำกว่า สำหรับการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารเคอร์คูมินช่วยลดระดับ malondialdehyde (MDA) และ nitric oxide (NO) เพิ่มระดับ glutathione (GSH) และเพิ่มการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเช่น catalase, superoxide dismutase (SOD) และ glutathione S-transferase (GST) ในตับและไต ทั้งนี้ยังลดระดับ TNF-α ที่ทำให้เกิดการอักเสบในตับด้วย จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินมีฤทธิ์ในการป้องกันการทำลายตับและไตจากภาวะการอุดตันของท่อน้ำดีได้

Food ChemToxicol 2013;61:28-35